Módosult a Ptv.

A Parlament 2009. június 29.-én 17:04:06-kor 188 igen, 173 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a közrend és közbiztonság védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosítását.
 
Ez alapján a polgárőr szervezetek a jövőben gázspray-t igényelhetnek a rendőrségtől és jelzőőri feladatokat is elláthatnak.
 
 
A javaslat egyértelműen tartalmazza, hogy a polgárőr – tevékenysége ellátása során – közfeladat ellátó személy.

A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény módosítása

34. §

A polgárőrségről szóló 2006. évi LII. törvény (a továbbiakban: Pőtv.) 2. §-a a következő (5)-(7) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A rendőrség a polgárőrséggel – annak kezdeményezésére – írásbeli együttműködési megállapodást köt, ha a szervezet a 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok közül legalább hármat ellát.

(6) A polgárőrség a rendőrséggel történő együttműködés keretében tevékenysége ellátásáról, annak körülményeiről a rendőrséget rendszeresen tájékoztatja. A tájékoztatás módját és tartalmát együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

(7) Ha a rendőrség a polgárőrszervezet működési területét érintő fokozott ellenőrzést hajt végre, a fokozott ellenőrzés ideje alatt – a rendőrség kérésére – a polgárőrség a feladatainak végrehajtását, és szolgálatának szervezését egyezteti a rendőrséggel.”

 

35. §

(1) A Pőtv. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A polgárőr tevékenysége során – a gázspray kivételével – nem tarthat magánál közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert.”

(2) A Pőtv. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat gázspray-t. A gázspray használata esetén kerülni kell a sérülés okozását. A polgárőr a gázspray használata során megsérült személy részére – amint ez lehetséges – köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.”

36. §

A Pőtv. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) A polgárőr által használható gázspray típusa megegyezik a rendőrségnél rendszeresített típussal.

(2) A rendőrséggel írásba foglalt megállapodás alapján együttműködő polgárőr szervezet gázspray-t – térítés ellenében – a rendőrségtől igényelhet.”

37. §

A Pőtv. a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § (1) A polgárőr a közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására. A rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínén a polgárőr a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt követően a rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően folytathatja a jelzőőri tevékenységét.

(2) A polgárőr a rendőri intézkedést igénylő baleset helyszínére érkezését követően haladéktalanul értesíti a rendőrséget. Értesítése kiterjed különösen a baleset jellegére, a sérültek számára, valamint arra, hogy megítélése szerint milyen veszélyhelyzet állt elő.

(3) A polgárőr – a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján – jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni.

(4) A jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros fényt adó lámpával irányítja a forgalmat. Munkáját egyértelműen látható, illetőleg hallható jelzésekkel köteles összehangolni. A jelzőőr a tevékenységét legalább 10 méterrel a közúti közlekedési baleset helyszíne előtt látja el. A jelzőőrnek és jelzéseinek a megállási látótávolságból folyamatosan láthatóknak kell lenniük.

(5) Ha a közúti közlekedési baleset helyszínén a forgalmat jelzőőr irányítja, „Egyéb veszély” jelzőtáblát – jelzőőrre utaló kiegészítő táblával – kell elhelyezni:

a) lakott területen kívül minden esetben,

b) lakott területen, ha a jelzőőr és jelzése 50 méterről folyamatosan és egyértelműen nem látható.

(6) A jelzőőri feladatokat ellátó polgárőr e tevékenysége során a 3. § (4) bekezdésében meghatározott ruházatot visel.”

38. §

A Pőtv. a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza

a) a polgárőrök szakmai ismereteinek bővítésében való közreműködés rendőrségi feladatait;

b) a gázspray igénylésének rendjét, a térítés módját, a gázspray átvételének, valamint visszavételének szabályait.”

45. §

(3) A Pőtv.

a) 1. § (2) bekezdésében a „szerint közfeladatot” szövegrész helyébe a „szerint – tevékenysége ellátása során – közfeladatot” szöveg,

b) 4. §-ában az „az elkövetőt” szövegrész helyébe az „illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt” szöveg lép.


Részletes indokolás

A 34. §-hoz

A tervezet új szabályként vezeti be a kötelező együttműködési megállapodásra, valamint annak írásba foglalására vonatkozó rendelkezéseket. Ennek értelmében a Javaslat megállapodásra kötelezi a rendőrséget, amennyiben ezt a törvényben meghatározott feladatokat ellátó társadalmi szerv kezdeményezi, így elkerülhető, hogy a civil kezdeményezés elől a rendőrség elzárkózzon.

A 35. §-hoz

A tervezet lehetőséget biztosít továbbá arra, hogy a polgárőr, kizárólag polgárőr tevékenységének ellátása során gázsprayt tarthat magánál, amit csak a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 29. §-ában meghatározott esetben használhat. Ez utóbbi rendelkezés kinyilvánításával egyértelműen kizárható, hogy a jogos védelmi helyzeten kívül egyéb esetben is jogszerű alkalmazásra kerülhessen sor.

A 36. §-hoz

A tervezett szabályozás rögzíti gázspray-k igénylésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket.

A 37. §-hoz

A Javaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy a polgárőrök jelzőőri feladatokat lássanak el a közúti közlekedési balest helyszínén, illetve az óvoda és általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében. A jelzőőrök korlátozott forgalomirányítási jogosultságát a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 7. §-a határozza meg, amely kimondja, hogy a jelzőőr jelzőtárcsával vagy – feltartott, illetőleg vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett – piros fényű lámpával adott jelzésére meg kell állni. A Javaslat rögzíti továbbá a jelzőőri feladatok ellátására vonatkozó alapvető biztonsági és technikai előírásokat.

A 38. §-hoz

A rendészetért való felelősség körében megalapozott az a szabályozási igény, hogy a közfeladatokban önkéntesen közreműködő polgárőrök megfelelő jogi és szakmai felkészültséggel végezzék tevékenységüket, így a polgárőrök szakmai ismereteinek bővítésében való közreműködés részletes szabályainak megalkotására vonatkozó felhatalmazást is tartalmazza a Javaslat.

A Javaslat felhatalmazást ad továbbá a rendészetért felelős miniszternek, hogy rendeletben szabályozza a gázspray igénylésének részletes szabályait, a térítés módját, valamint a gázspray-k átvételének, illetve visszavételének rendjét.

A 44-46. §-hoz

A Javaslat 42-44. §-a az átmeneti és záró rendelkezéseket tartalmazza. A szabályozás indokai többek között a következők:

·         A Javaslat pontosítja, hogy a polgárőr tevékenységének ellátása során minősül közfeladatot ellátó személynek.